Käsmu Majaka Sadam

Mittetulundusühing “Käsmu Majaka Sadam”

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing ,,Kasmu Majaka Sadam”(edaspidi nimetatud Ühing). Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb Eestis avalikes huvides.

1.2. Mittetulundusühing “Käsmu Majaka Sadam” on tulu mittetaotlev vabatahtlik ühendus, mis on loodud Lääne-Virumaal, Käsmu külas.

1.3. Ühingu asukohaks on Käsmu küla, Vihula vald, Lääne Virumaa.

1.4. Ühingu majandusaasta algab 1. aprillil ja lõpeb 31.märtsil.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:

2.1.1. Väike- ja kalalaevade sadama väljaehitamine ja haldamine Käsmu külas;

2.1.2. sadamaga kaasnevate teenuste osutamine, s.h. jaekaubandus ja toitlustamine;

2.1.3. ranna kalapüügi edendamine.

2.2. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Ühing arendada majandustegevust ning teostada muuhulgas alljärgnevaid tehinguid ja toiminguid:

2.2.1. koguda annetusi ja toetusi ning võtta vastu muud abi, mis on suunatud Ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks;

2.2.2. omandada, võõrandada ning muul viisil kasutada ja käsutada vara (sealhulgas, kuid mitte ainult, kinnistuid, vallasvara ja õigusi);

2.2.3. teostada põhikirjajärgseks tegevuseks vajalikke tehinguid ja sõlmida lepinguid;

2.2.4. arendada muud eesmärgiga kooskõlas olevat ja selle saavutamiseks vajalikku tegevust kohaliku omavalitsuse, Eesti riigi ja Euroopa Liidu tasandil.

3. ÜHINGU LIIKMED

3.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Kui Ühingu liikmete arv langeb alla kahe, peab juhatus kolme kuu jooksul esitama Ühingu lõpetamise avalduse.

3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus isiku kirjaliku avalduse alusel.

3.3. Ühingu liikmeks astumisel tasub uus liige sisseastumismaksu, mille suuruse otsustab liikmete üldkoosolek.

3.4. Liikme väljaarvmise Ühingust otsustab juhatus oma otsusega.

3.5. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

3.6. Ühingu liikme õigused:

3.6.1. valida ja olla valitud Ühingu juhatusse;

3.6.2. saada teavat Ühingu tööst juhatuselt;

3.6.3. võtta aktiivselt osa üldkoosolekutest, ühisüritustest, avaldada arvamusi ja ettepanekuid Ühingu töö kohta;

3.6.4. välja astuda Ühingust avalduse alusel ainult majandusaasta lõpul.

3.7. Ühingu liikme kohustused:

3.7.1. võtta aktiivselt osa Ühingu tööst, osaleda üldkoosolekul, täita juhtause otsuseid ning järgida põhikirja;

3.7.2. teavitada viivitamtult Ühingu juhatust oma elu- või asukoha muutmisest, samuti registrikoodi muutmisest;

3.7.3. Ühingu liige maksab liikmemaksu, mille suuruse otsustab Ühingu üldkoosolek.

3.8. Ühingu liikme Ühingust välja arvamine. Ühingu liikme väljaarvamist Ühingust otsustab Ühingu juhatus. Juhul, kui Ühingust välja arvatud Ühingu liige ei ole nõus enda Ühingust väljaarvamisega, on tal õigus nõuda väljaarvamise otsustamist Ühingu ülskoosoleku poolt. Ühingu juhatusel ja üldkoosolekul on õigus liiget Ühingust välja arvata:

3.8.1. käesoleva põhikirja sätete rikkumise või täitmata jätmise eest;

3.8.2 liikme poolt Ühingu olulisel määral kahjustamise korral;

3.8.3 kui Ühingu liige kasutab Ühingu vahendeid muuks kui punktis 2 nimetatud otstarbeks.

4. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole antud juhatuse pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. Ühingu eesmärgi muutmine;
4.1,1. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.3.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
4.3.5. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.6. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine,
4.3.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

4.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma kord aastas või juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.

4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse Päeva.

4.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline,kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Ühingu liikmetest.

4.8. Kui üldkoosolek ei ole pädev p. 4.7. sätestatu kohasel otsuseid vastu v6tma, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.

4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest.

4.10. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

4.11. Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

4.12. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 õldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

4.13. Põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõikide Ühingu liikmete nõusolek.

5. JUHATUS

5.1. Juhatuse liikmete arv on 1 kuni 5 liiget.

5.2. liikmed määrab üldkoosolek viieks aastaks.

5.3. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

5.4. Juhatus korraldab Ühingu tegevust ja liikmete arvestust.

5.5. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

5.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.7. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

5.8. Juhatus arutab ja otsustab küsimusi, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.

6. RAHALISED VAHENDID JA VARA

6.1. Ühingu rahalised vahendid moodustuvad:

6.1.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest;

6.1.2. annetustest, toetustest ja sponsorlusest;

6.1.3. Ühingu põhikirjaga kooskõlas olevast majandustegevustes (s.h. põhikirjalise tegevusega kaasnevast finantstulust);

6.1.4. muudest põhikirja ja seadusega kooskolas olevatest laekumistest.

7. ARUANDLUS

7.7. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande seaduses sätestatud korras.

7.2. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui Ühingul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama audiitori järelotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.

7.3. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

8. JÄRELEVALVE

8.1. Järelevalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

8.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda  kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

8.3. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Ühingu likvideerijaks on juhatus või üldkoosoleku otsusel määratud likvideerimiskomisjon.

9.3. Ühingu lõpetamise korral pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse Ühingu allesjäänud vara võrdsetes osades Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel, v.a. kui Ühingu ülkoosolek ei otsusta teisiti.

 

 

Käsmus, 13. mail 2012.a.